ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 109018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 109018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Starszy Inspektor Weterynaryjny Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zdrowia

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII WE WSCHOWIE

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII WE WSCHOWIE

Data udostępnienia: 2022-10-25

Ogłoszono dnia: 2022-10-25

Termin składania dokumentów: 2022-11-04 23:59:00

Nr ogłoszenia: 109018

Zlecający: POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII WE WSCHOWIE

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • Staż pracy administracja weterynaryjna
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
 • dyspozycyjność
 • sumienność
 • obowiązkowość

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń
 • pobieranie próbek do badań
 • kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 • kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
 • realizacja zadań związanych z nadzorem nad obrotem krajowym i handlem zwierzętami, w tym obsługa systemu m.in. TRACES, Vetlink
 • sporządzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości z powierzonych obowiązków
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów
 • prowadzenie określonego przepisami postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych w pobranych próbkach
 • praca w systemach komputerowych stosowanych w PIW, aktualizacja baz danych i rejestrów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w siedzibie urzędu i poza urzędem,
- wyjazdy służbowe,
- szkolenia,
- praca w zespole,
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
- stres związany z obsługą klientów oraz przeprowadzaniem kontroli
 
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

V. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-11-04 23:59:00
b. Sposób:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
ul. Kazimierza Wielkiego 4
67-400 Wschowa
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
65 511 46 58
lub mailowego na adres: wschowa.piw@wet.zgora.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.11.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
c. Miejsce:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
ul. Kazimierza Wielkiego 4
67-400 Wschowa

VII. Informacje dodatkowe:

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zatrudnienie na etacie z ogłoszenia nastąpi ze środków budżetowych przyznanych na 2022 r.
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: 65 511 46 58
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: 65 511 46 58
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
« powrót do poprzedniej strony