ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 109345Drukuj informację Ogłoszenie numer: 109345

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent Do spraw: ds. administracyjnych w zespole ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII WE WSCHOWIE

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII WE WSCHOWIE

Data udostępnienia: 2022-10-28

Ogłoszono dnia: 2022-10-28

Termin składania dokumentów: 2022-11-08 00:00:00

Nr ogłoszenia: 109345

Zlecający: POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII WE WSCHOWIE

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie administracyjne, ekonomiczne
 • Staż pracy na stanowisku biurowo-administracyjnym
 • doświadczenie w administracji publicznej, samorządowej, rządowej
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe komunikatywność w kontakcie z klientem, uprzejmość umiejętność pracy z trudnym klientem, opanowanie umiejętność obsługi komputera, obsługa poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy
 • Doświadczenie zawodowe

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych
 • archiwizowanie dokumentacji i przekazywanie do Archiwum Zakładowego
 • przygotowywanie projektów pism, decyzji
 • przygotowanie danych do sprawozdań

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca w siedzibie urzędu, w godzinach od 7 do 15 praca w zespole praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych
 
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

V. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz
(dokumenty dodatkowe)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-11-08 00:00:00
b. Sposób:
W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109345"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
UL. Kazimierza Wielkiego 4, 67-400 Wschowa
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
65 511 46 58
lub mailowego na adres: wschowa.piw@wet.zgora.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.11.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
c. Miejsce:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
UL. Kazimierza Wielkiego 4, 67-400 Wschowa

VII. Informacje dodatkowe:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-11-14

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII WE WSCHOWIE UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4 67-400 WSCHOWA
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: 65 511 46 58
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: DANE POZOSTAJĄ W ZASOBACH JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ NABÓR
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
« powrót do poprzedniej strony