ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 108088Drukuj informację Ogłoszenie numer: 108088

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor Weterynaryjny Do spraw: higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz i utylizacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII WE WSCHOWIE

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII WE WSCHOWIE

Data udostępnienia: 2022-10-11

Ogłoszono dnia: 2022-10-11

Termin składania dokumentów: 2022-10-21 00:00:00

Nr ogłoszenia: 108088

Zlecający: POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII WE WSCHOWIE

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Doświadczenie zawodowe
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rejestru podmiotów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego oraz żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji,
 • prowadzenie postępowań skargowych
 • prowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego, w tym przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych, postępowań wyjaśniających oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości,
 • weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczym handlu detalicznym,
 • pobieranie prób do badań monitoringowych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, wprowadzanych do obrotu w ramach działalności podlegającej zatwierdzeniu oraz rejestracji, w tym rolniczego handlu detalicznego,
 • kontrola pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości,
 • pobieranie prób w ramach urzędowej kontroli żywności,
 • obsługiwanie systemów informatycznych, związanych z nadzorem nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego oraz żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • prowadzenie działań związanych z systemem wczesnego ostrzegania RASFF,
 • organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca w siedzibie urzędu i poza urzędem wyjazdy służbowe szkolenia praca w zespole praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych
 
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

V. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Dołącz, jeśli posiadasz
(dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-10-21 00:00:00
b. Sposób:
W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 108088"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie, ul. Kazimierza Wielkiego 4 67-400 Wschowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 
 
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
65 511 46 58
lub mailowego na adres: wschowa.piw@wet.zgora.pl
c. Miejsce:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego 4, 67-400 Wschowa

VII. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 655114658 w godzinach pracy Urzędu.
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-11-02
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: 655114658
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: 655114658
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowi
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
« powrót do poprzedniej strony